کاتالوگ دیجیتال جلد سخت

چاپ کاتالوگ جلد سخت به روش چاپ دیجیتال یک محصول کاغذی در اندازه های استاندارد و تشکیل شده از صفحات مختلفی میباشد که با هدف معرفی محصولات یا خدمات تولید کننده ها و شرکتها با جزئیات طراحی و چاپ میشود.